Механични нивомери

Механични нивомери за отичтане на ниво на течности в резервоари